BobObst Photo Keywords: ligai_9457_ato2011.usa.ak10mccarthyaktomoosepassak.wrangellsteliasnp.nizinaglacieroffregalmountain.glacieroutflowviewb